Ciste

Dheonaigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ciste don Chartlann Mhíleata agus don Chartlann Níisiínta sa bhliain 2011 d’fhonn digitií a dhéanamh ar íbhar Bhiíró na Staire Míleata 1913-1921 (BSM) agus a chur ar fíil ar an idirlíon den chéad uair. Seoladh an BSM ar dtís i bhformíid píipéir luath sa bhliain 2003, ach ní raibh sé ar fíil ag lucht léite níos forleithne; bhíodh ar an lucht taighde taisteal go Baile ítha Cliath chun cuairt a thabhairt ar an gCartlann Mhíleata nó ar an gCartlann Níisiínta mar a bhfuil athchóip de na ríitis ó fhinnéithe ar coimeíd. Ceadaíodh an ciste tar éis iarratas i gcomhar ón dí fhoras lenar díríodh aird ar an spéis leanínach a bhí í cur sa bhailiíchín seo agus chomh mór agus a bhain sé le híbhar i gcónaí agus sinn ag teannadh leis na deich mbliana comórtha ar ré na réabhlóide in éirinn.

Is é an Biíró an foinse is mó atí ar fíil don phobal maidir le tuairiscí ó dhaoine aonair faoi ré na réabhlóide 1913-21 agus is díol suntais é go níisiínta agus go hidirníisiínta ag lucht taighde in éirinn agus thar lear.

Fostaíodh Eneclann Ltd ar conradh chun tabhairt go círamach faoin digitií ar an íbhar, roinnt de a bhí i gcaoi a mhillte go héasca. Ba iad Roomthree Design, a fostaíodh freisin maidir le militaryarchives.ie a rinne an obair i ndíil leis an líithreín gréasíin a fhorbairt.